aszf - webjogimegfeleles

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztatók


"ÁSZF"

Általános Szerződési Feltételek
www.webjogimegfeleles.hu


Web-Jogi ÁSZF

ÁSZF


A www.webjogimegfeleles.hu elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldalak (továbbiakban: weboldal) Általános Szerződési Feltételei.

Vállalkozás neve: Összefogással a Devizakárosultakért Egyesület
Cél szerinti besorolás: Jogvédő egyesület
Verziószám: 1.1
Közzététel dátuma: 2016.08.29.

Jelen ÁSZF a www.webjogimegfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF mintája alapján készült. Az ÁSZF minta az ott tájékoztatóul adott instrukciókkal a szerzői jogi törvények értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.webjogimegfeleles.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő - weboldalon keresztül létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával létrejött - szerződést kötő igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg. Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek, illetve szolgáltatások igénybevétele azok részére elérhetők/megrendelhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok

a.) A vállalkozás adatai
Név: Összefogással a Devizakárosultakért Egyesület
Cél szerinti besorolás: Jogvédő tevékenység
Cím: 7733 Pécs, Faludi F. u. 2.
E-mail cím: jog@webjoginavigator.hu
Telefonszám: +36 70 367 77 30
A regisztráló hatóság neve: Pécsi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 02-2-0003523
Adószám HU 18659465-2-02

b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Hostgator LLC
Cím: USA, 77092 Houston, 5005 Mitchelldale, Suite 100
E-mail cím: privacy@hostgator.com

2.) Általános rendelkezések

2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárol - és a weboldalon elérhetővé tesz - minden érvényben lévő és hatályon kívül helyezett ÁSZF-et - a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el -, így azok későbbi időpontban is hozzáférhetővé válnak.
Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et.
A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén azok részére, akiknek hatályban lévő szerződése van, az ÁSZF-et tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja. Az Igénybe vevő az így átadott ÁSZF-hez a hozzájárulását a következő megrendelés alkalmával tudja megadni. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta.

2.3. Magatartási kódex
A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy Web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül - HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuális verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.
A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.
A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések
A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.
A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

3.) A megvásárolható termékek és elérhető szolgáltatások, valamint a vonatkozó szerzői jogok

3.1. A weboldalon megvásárolható termékek
A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, (amennyiben szükséges) egységárát, járulékos költségeit (amennyiben ilyenek vannak), valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit és egyéb, jogszabályban előírt információt. A termékek adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők
Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

3.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások
A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, a szolgáltatás lényeges tartalmi elemeit, így kifejezetten a szolgáltatásért fizetendő díjat és a szolgáltatás leírását. A Vállalkozás weboldalán elérhető szolgáltatások:

a.) Web-Jogi Audit: Web-Jogi A "Web-Jogi Audit" a Vállalkozás által - kizárólag - online, az Interneten keresztül, a szolgáltatást megrendelő Igénybe vevő weboldalának látható felületeire vonatkozóan elvégzett ellenőrző tevékenység. A Web-Jogi Audit önállóan megrendelhető szolgáltatás, ami lista szerűen, a problémát és a probléma helyét is megjelölve tartalmazza a weboldal fogyasztóvédelmi és adatvédelmi hiányosságait.
A Web-Jogi Audit nem tartalmaz a webjogi megfeleléshez szükséges megoldási javaslatokat, de a hibák pontos ismeretében a szolgáltatást megrendelőnek lehetősége nyílik a "házon belüli" gyakorlati kivitelezésre (módosítások elvégzésére) a saját vagy külsős szakembereinek segítségével, amennyiben azok tisztában vannak a megfelelés mikéntjével.
A Web-Jogi Audit szolgáltatás egy domain alatt elérhető, egy értékesítési folyamatot vagy promóciót lefedő értékesítési weboldalra vagy webáruházra vonatkoznak.
A szolgáltatás díja: a weboldalon feltűntett áron.
A Web-Jogi Audit kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Igénybe vevők részére elérhető!

b.) Web-Jogi Állapotfelmérő: Kizárólag termékvásárlással együtt megrendelhető, a Vállalkozás által végzett online szolgáltatás, ami felsorolás jelleggel tartalmazza a weboldalon fellelhető fogyasztóvédelmi és adatvédelmi jellegű hiányosságokat. Az állapotfelmérő az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató tekintetében csak a megfelelés mértékét rögzíti %-os formában kifejezve. A Web-Jogi Állapotfelmérő szolgáltatás a weboldal látható-, és az értékesítés felhasználók által is elérhető részeire korlátozódik, nem vizsgálja a háttérfolyamatokat, adatbázis szerkezetét, adattörlési mechanizmusokat és egyéb, a "háttérben" lévő elemeket, folyamatokat.
A Web-Jogi Állapotfelmérő szolgáltatás egy domain alatt elérhető, egy értékesítési folyamatot vagy promóciót lefedő értékesítési weboldalra vagy webáruházra vonatkoznak.
A szolgáltatás díja: a weboldalon feltűntett áron.

3.3 A termékekre vonatkozó szerzői jogok
A Weboldalon elérhető valamennyi termék (továbbiakban: szellemi alkotások) szerzői jogi védelem alatt áll, kivéve a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések, illetve a sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tényekre vagy napi hírek.
Ezen szellemi alkotások a szerző vagy a Vállalkozás előzetes és írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatóak, így kifejezetten tilos a szellemi termékek többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

4.) A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.
Termék vásárlása esetén csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.
A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) - amennyiben az termék vagy szolgáltatás megrendelésével járt együtt - minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

5.) A szerződéskötés folyamata

5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
5.1.1. Termék vásárlása esetén
a. Az Igénybe vevő a weboldalra érkezve találkozik a termékekkel, megismeri azok jelentős információit, majd szabadon dönthet arról, hogy szeretne-e vásárolni vagy sem. A termékek bemutatása ún. leíró oldalakon található, ahonnan linkekkel lehet a megrendelő oldalra továbblépni.
b. A megrendelő oldalon lévő rendelési adatlapon vannak felsorolva a Vállalkozás termékei, itt lehet az egyes termékek neve előtt található jelölőnégyzetre történő kattintással (pipálással) kiválasztani a megvásárolni kívánt terméket. Egy rendelésen belül egyszerre többféle termék is rendelhető.
c. A rendelés során úgynevezett vásárlói kosarat nem alkalmazunk, minden termékből egy rendelésen belül csak egy egységnyi (darab vagy csomag) rendelhető, azaz nem megadható az egyes termékekre vonatkozó mennyiség.
d. A rendelési adatlapon, a termékek alatt található “Kuponkód” felirat mellett található adatbeviteli mezőbe tudja az Igénybe vevő beírni az esetlegesen részére biztosított kupon kódját. A kupon beváltásához mg a rendelés elküldése előtt szükséges megnyomni a beírt kuponkód melletti, “Bevált” feliratú gombot. Az így beváltott kupon értéke a rendelés értékéből levonásra kerül.
e. Ezután az Igénybe vevőnek szükséges kiválasztania, hogy milyen fizetési módot választ a termék vételárának kiegyenlítésére. Választani a felsorolt fizetési módok előtt található kör alakú, ún. radio jelölőre történő kattintással tud az Igénybe vevő. Csak egy fizetési mód választható.
f. A rendelés elküldése előtt az Igénybe vevőnek szükséges megadnia kapcsolattartási adatait (a megrendelő személy - mint kapcsolattartó személy - vezeték és keresztnevét, e-mail címét és telefonszámát) valamint a számlázási adatait (vevő neve, város, irányítószám, utca és házszám) , továbbá - amennyiben a szállítási címe ettől eltér - a szállítási címet.
g. A megrendelés elküldése előtt a szerződés teljesítéséhez szükséges és az igénybe vevő által megadott személyes adatok, illetve a kiválasztott termékek “fajtája” szabadon javítható, illetve módosítható.
h. Amennyiben az Igénybe vevő mindent rendben talált (adatait és a megvásárolni kívánt termék/termékek kiválasztását), a rendelés elküldése előtt szükséges elfogadnia az ÁSZF-et.
i. A rendelés elküldése előtt az Igénybe vevő dönthet arról is, hogy a rendeléssel egyidejűleg feliratkozik a Vállalkozás hírlevelére is, ez esetben az ezirányú hozzájáruló nyilatkozat melletti jelölőnégyzetre szükséges kattintania (pipálnia azt).
j. A rendelés elküldése előtt az Igénybe vevőnek még lehetősége van az ún. Web-Jogi Állapotfelmérő szolgáltatás (Upsell) megrendelésére a Web-Jogi Állapotfelmérő szöveg előtti jelölőnégyzetre (checkbox) történő kattintással, pipálva azt.
k. Amennyiben az Igénybe vevő elfogadta az ÁSZF-et, a rendelést az “Elküldöm a megrendelést” feliratú gombra kattintva tudja elküldeni, aktiválni.
l. A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.
m. A rendelés elküldésével létrejött szerződés alapján a weboldal a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a bankkártyás fizetési modulra lépteti az Igénybe vevőt. A bankkártyás fizetési oldalon megjelenített összeg megegyezik a megrendelés elküldése előtt, az Igénybe vevő részére feltüntetett összeggel, ami minden költséget tartalmaz.
n. A Vállalkozás a rendelést haladéktalanul e-mailben visszaigazolja az Igénybe vevő részére. A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, a fizetés módot, linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket.
o. Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
p. Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.
q. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


5.1.2. Szolgáltatás megrendelése esetén
5.1.2.1. Web-Jogi Audit
a. Az Igénybe vevő (jelen szolgáltatás esetében kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Igénybe vevő) miután elolvasta és megértette a "Web-Jogi Audit" szolgáltatás (továbbiakban ezen pontban: Audit) tartalmát, szabadon dönthet arról, hogy az Auditot megrendeli vagy sem. A szolgáltatás megrendelése nem függ más szolgáltatás igénybevételétől.
b. Az Audit megrendelő adatlapon az Igénybe vevő csak az Auditot tudja megrendelni, így nem kell a megrendelés tárgyát kiválasztani, továbbá a mennyiség sem választható / megadható, tekintettel arra, hogy minden megrendelés alkalmával csak - egy weboldalra vonatkozóan - egy Audit rendelhető.
c. A rendelés során úgynevezett vásárlói kosarat nem alkalmazunk.
d. Az Audit díja előre, a megrendeléskor fizetendő és csak bankkártyával teljesíthető, így az Igénybe vevő a rendelés során nem tud választani a fizetési módok között.
e. A rendelés elküldése előtt az Igénybe vevőnek szükséges megadnia kapcsolattartási adatait (a megrendelő személy - mint kapcsolattartó személy - vezeték és keresztnevét, e-mail címét és telefonszámát) valamint a számlázási adatait (vevő neve, város, irányítószám, utca és házszám).
f. A megrendelés elküldése előtt a szerződés teljesítéséhez szükséges és az igénybe vevő által megadott személyes adatok szabadon javíthatóak, illetve módosíthatóak.
g. Amennyiben az Igénybe vevő mindent rendben talált, a rendelés elküldése előtt szükséges elfogadnia az ÁSZF-et.
h. A rendelés elküldése előtt az Igénybe vevő dönthet arról is, hogy a rendeléssel egyidejűleg feliratkozik a Vállalkozás hírlevelére is, ez esetben az ezirányú hozzájáruló nyilatkozat melletti jelölőnégyzetre szükséges kattintania (pipálnia azt).
i. Amennyiben az Igénybe vevő elfogadta az ÁSZF-et, a rendelést az “Elküldöm a megrendelést” feliratú gombra kattintva tudja elküldeni, aktiválni.
j. A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.
k. A rendelés elküldésével létrejött szerződés alapján a weboldal a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a bankkártyás fizetési modulra lépteti az Igénybe vevőt. A bankkártyás fizetési oldalon megjelenített összeg megegyezik a megrendelés elküldése előtt, az Igénybe vevő részére feltüntetett összeggel, ami minden költséget tartalmaz.
l. A Web-Jogi Audit díja előre fizetendő, a megrendeléskor, bankkrátyával.
m. A Vállalkozás a rendelést haladéktalanul e-mailben visszaigazolja az Igénybe vevő részére. A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, a fizetés módot, linket az alkalmazható Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket.
n. Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
o. Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.
p. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.1.2.2. Web-Jogi Állapotfelmérő
A Web-Jogi Állapotfelmérő nem önálló termék, kizárólag valamely termékkel együtt megrendelhető a termék megrendelő adatlapon!
A Web-Jogi Állapotfelmérő rendelése az ÁSZF 5.1.1. j. pontja szerint történik:
A termékrendelés elküldése előtt az Igénybe vevőnek még lehetősége van az ún. Web-Jogi Állapotfelmérő szolgáltatás (Upsell) megrendelésére a Web-Jogi Állapotfelmérő szövegrész előtti jelölőnégyzetre (checkbox) történő kattintással, pipálva azt.


5.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása
A megrendelés során rögzített adatok - így a szerződés teljesítése érdekében rögzített számlázási és szállítási adatok, valamint a megrendelt termék/szolgáltatás tárgyának jelölése - a megrendelő adatlapon szabadon javíthatók a rendelés elküldése/aktiválása előtt.

5.3. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás
a) Fizetés
Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani.
Termék vásárlása esetén:
- bankkártyás fizetés (a teljesítést megelőzően bankkártyával),
- utánvétes fizetés (teljesítéskor készpénzben)

Szolgáltatás megrendelése esetén:
Web-Jogi Audit: csak bankkártyás fizetés (a teljesítést megelőzően, a megrendeléskor bankkártyával),
Web-Jogi Állapotfelmérő: bankkártyás fizetés (a teljesítst megelőzően, a megrendeléskor bankkártyával), utánvéttel történő vásárlás esetén a kézbesítő futárnál készpénzben.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetés a termék vagy szolgáltatás megrendelésének utolsó lépésében lehetséges.

b) Teljesítési határidő
Termékértékesítés esetén:
A Vállalkozás - abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron - 2-5 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét - kivéve a meghatározott időponttól elérhető termékek -.
Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincsen készleten és előre láthatólag a vállalt 2-5 munkanapos határidőn belül nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Vállalkozás e-mailben értesíti az Igénybe vevőt, hogy az dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy megvárja a termék Vállalkozás által megjelölt határidőben történő átadását.

Szolgáltatás megrendelése esetén:
A Web-Jogi Audit szolgáltatás várható teljesítési ideje 7 munkanap, azonban a Vállalkozás terheltségétől függően ez az időtartam maximum 30 naptári nap is lehet.
Abban az esetben, ha a Vállalkozás az auditot a várható 7 munkanapos határidőn belül nem tudja teljesíteni, a Vállalkozás elektronikus levelezés útján értesíti az Igénybe vevőt ennek tényéről, illetve az új várható (módosított) teljesítési határidőről. Abban az esetben, ha a Vállalkozás az megrendeléstől számított 30 naptári napon belül nem tudja teljesíteni a szolgáltatást, az Igénybe vevő választása szerint elállhat a szerződéstől vagy elfogadhatja a Vállalkozás új teljesítési időpontját, döntéséről elektronikus levelezés útján köteles értesíteni a Vállalkozást, továbbá az értesítésben köteles a Vállalkozás részére közölni a bankszámla számát a pénzviszafizetés teljesíthetősége érdekében. Amennyiben az Igénybe vevő úgy dönt, hogy a szerződéstől eláll, a Vállalkozás köteles az Igénybe vevő által megfizetett szolgáltatási díjat 8 naptári napon belül visszafizetni az Igénybe vevő részére. Vállalkozás ezen pénzvisszafizetési kötelezettségét utalással teljesíti, amennyiben az Igénybe vevő eleget tett a bankszámla számával kapcsolatos közlési kötelezettségének.

A Web-Jogi Állapotfelmérő: bankkártyás fizetés esetén a szolgáltatás teljesítésének várható határideje a megrendelés napjától számított 2-5 munkanap, míg utánvéttel történő vásárlás esetén a kézbesítő futárnál történő fizetés napjától számított 2-5 munkanap.
Abban az esetben, ha a Vállalkozás az auditot a várható 2-5 munkanapos határidőn belül nem tudja teljesíteni, a Vállalkozás elektronikus levelezés útján értesíti az Igénybe vevőt ennek tényéről, illetve az új várható (módosított) teljesítési határidőről. Abban az esetben, ha a Vállalkozás az megrendeléstől számított 30 naptári napon belül nem tudja teljesíteni a szolgáltatást, az Igénybe vevő választása szerint elállhat a szerződéstől vagy elfogadhatja a Vállalkozás új teljesítési időpontját, döntéséről elektronikus levelezés útján köteles értesíteni a Vállalkozást, továbbá az értesítésben köteles a Vállalkozás részére közölni a bankszámla számát a pénzviszafizetés teljesíthetősége érdekében. Amennyiben az Igénybe vevő úgy dönt, hogy a szerződéstől eláll, a Vállalkozás köteles az Igénybe vevő által megfizetett szolgáltatási díjat 8 naptári napon belül visszafizetni az Igénybe vevő részére. Vállalkozás ezen pénzvisszafizetési kötelezettségét utalással teljesíti, amennyiben az Igénybe vevő eleget tett a bankszámla számával kapcsolatos közlési kötelezettségének.

c) Fuvarozás
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
A fuvarozás az Igénybe vevő által kiválasztott futárszolgálat végzi el.

Szállítási/fuvarozási díj: 2.159 Ft (az ár tartalmazza az áfát. Áfa kulcs: 27%)

d) Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén
A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a visszaigazolásban - Vállalkozás által - megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.
Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

Az Igénybe vevő, illetve az átvételre jogosult személy átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket. A kiszolgáltatás a termék eredeti kiszerelésében és légbuborékos védőborítékban történik. Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket és a számlát.
Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a termékeken vagy csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Jegyzőkönyv nélküli - utólagos - reklamációt a Vállalkozás nem fogad el.

e) Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei
Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem a fogyasztó, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott partnere megkísérli felvenni a kapcsolatot az Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-mail címre.

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő:
- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,
- termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő - harmadik személy a terméket átveszi.

A lezárt csomagolású DVD, illetve CD adathordozón értékesített - szerzői jogi védelem alá eső - termékeinkkel kapcsolatban csak akkor élhet elállási jogával, ha a csomagolást még nem bontotta fel, ezért a csomagolás sértetlenségének ellenőrzésére különösen ügyeljen az átvételkor és, amennyiben sérült a csomagolás, jelezze a futárnál és nálunk, a terméket ne vegye át, küldje vissza és új terméket küldünk az ön részére.
Az elállási jogával ezen termékek kapcsán akkor sem élhet, ha a terméket internetes letöltés útján megvásárolta meg.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)
A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Fogyasztó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles a Vállalkozás részére megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7.) Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás - tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket - nem jótállásra köteles.

8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója vagy a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
- elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- másod sorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján - a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.
Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog (amennyiben fogyasztónak minősül);
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).

10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

Kellékszavatosság
A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó - a szerződés teljesítésétől számított két éven belül - kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság
Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).
(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

11.) Panaszkezelés

a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz kezelése
A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - érdemben - válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett jegyzőkönyvet használja. A jegyzőkönyv ide kattintva érhető el.

Írásbeli panasz esetén
A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

A panasz elutasítása esetén - legyen az szóbeli vagy írásbeli - a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót - elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül - arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: Összefogással a Devizakárosultakért Egyesület, 7733 Pécs, Faludi F. u. 2.
E-mail cím: jog@webjoginavigator.hu


b. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot
A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig az Interneten keresztül zajlik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:
www.webjogimegfeleles.hu/online-vitarendezes.html


c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével
A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
- minőségével, biztonságosságával,
- és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

További információk a Békéltető Testületekről itt található:
www.webjogimegfeleles.hu/bekelteto.html


d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz
Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

A Hatóság elérhetősége:
Somogy Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
Telefonszám: +36 82 510 868, Telefax: +36 82 510 661
E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu


e. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz
Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon - lakhelye szerint illetékes - Bírósághoz.

12.) Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztató a következő webcímen érhető el:
www.webjogimegfeleles.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html

13.) A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2016. augusztus 29. napján került közzétételre.
Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és
- termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban, illetve
- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötés esetén határozott-, egy év időtartamra jön létre, a határidő lejártakor nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé, ezen időpontban hatályát veszti és megszűnik. Az előfizetés vagy határozott időre szóló szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések esetében, amennyiben a regisztrált tag a tagság megszűntetésére irányuló kérelmet nyújt be a Vállalkozáshoz, az azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

14.) Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


2015-2017 Minden jog fenntartva!
A képre vagy a szövegre kattintva letöltheti az Általános Szerződési Feltételeket
PDF formátumban.

HELP ÉS
INFORMÁCIÓ
KÖVESS MINKET


TERMÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK
   tud meg, hogy minden rendben van-e

   hogyan kell feliratkoztatni jogszerűen

  hogyan tudod elkészíteni saját magad

II Adatvédelem Tájékoztató
   elkészitése a gyakorlatban

FIZETÉS
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013

BIZTONSÁG
Copyright 2016 webjogimegfelelés minden jog fenntartva! II Egyesületünk cél szerinti besorolása - Jogvédő Egyesület
Copyright 2015-2017 webjogimegfelelés.hu minden jog fenntartva! II Egyesületünk cél szerinti besorolása - Jogvédő Egyesület
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz